Menu Close

Kviečiame Jus prisijungti prie Liepijų mokyklos komandos – ieškome tikybos mokytojo(s)

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo vieta – Plungės r. Liepijų mokyklos Šateikių skyrius.

Darbo krūvis – 0,35 etato (9 kontaktinės pamokos).

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606.

Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 7,44 iki 10,45, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos (nuo 471 Eur iki 661 Eur neatskaičius mokesčių).

Tikybos mokytojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

turėti įgytą aukštąjį, aukštesnįjį iki 2009 metų, išsilavinimą ir turėti pedagogo kvalifikaciją arba turi turėti tam reikalingą specialųjį pasirengimą. Turėti atitinkamos religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą leidimą;
būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
būti išklausius Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“.
Tikybos mokytojas turi išmanyti/gebėti:

bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;
pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų į staigų darbuotojais;
gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);
mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
gyvenimo aprašymą parengtą Europass formatu;
galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentus iki 2022-08-23 galima pateikti adresu Žemaitės g.14, Šateikių k., LT-90401 Plungės r. sav., siųsti el. paštu liepijum@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2022-08-24 ir kviečiami pokalbiui.

Asmuo priimamas dirbti dorinio ugdymo (tikybos) mokytoju atrankos būdu (pokalbis).

Atrankos pokalbis planuojamas 2022 m. rugpjūčio 26 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


keturi − = 2

Skip to content