Menu Close

Veiklos dokumentai

Ugdymo organizavimą reglamentuojančios tvarkos

Plungės r. Liepijų mokyklos socialinės-pilietinės veikos organizavimo tvarkos aprašas

Plungės r. Liepijų mokyklos mokinių praktinių-tiriamųjų, projektinių darbų organizavimo tvarkos aprašas

Plungės r. Liepijų mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo vaikų dienos poilsio laiko organizavimo tvarka

Plungės r. Liepijų mokyklos situacijos valdymo algoritmas, kai mokinys apsvaigęs/apsinuodijęs psichoaktyviosiomis medžiagomis mokykloje

Plungės r. Liepijų mokyklos situacijos valdymo algoritmas, kai mokinys turi su savimi cigarečių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių arba (ir) rūko cigaretes, elektronines cigaretes mokyklos teritorijoje

Plungės r. Liepijų mokyklos tolesnės pagalbos teikimo mokiniui, mokinio šeimai ir mokyklos bendruomenei algoritmas

Liepijų  mokyklos bendri rašto kultūros reikalavimai

Specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas

Plungės r. Liepijų mokyklos edukacinių, kultūrinių-pažintinių, pramoginių išvykų, turistinių žygių ir ugdymosi aplinkos keitimo, kai išeinama iš mokyklos teritorijos, organizavimo tvarkos aprašas

Liepijų mokyklos renginių organizavimo tvarkos aprašas

Plungės r. Liepijų mokyklos geros pamokos kriterijų ir pamokos kokybės stebėjimo tvarkos aprašas

5-10 kl. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

LIEPIJŲ mokinių pažangos, pasiekimų VERTINIMO tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

VEIKSMŲ ALGORITMAS NR.1

VEIKSMŲ ALGORITMAS NR.2

VEIKSMŲ ALGORITMAS NR.3

VEIKSMŲ ALGORITMAS REAGUOJANT Į FIZINIO SMURTO APRAIŠKAS LIEPIJŲ MOKYKLOJE Nr. 4

VEIKSMŲ ALGORITMAS REAGUOJANT Į PSICHOLOGINIO SMURTO APRAIŠKAS LIEPIJŲ Nr.5

VEIKSMŲ ALGORITMAS TEIKIANT PAGALBĄ PATENKINAMO MOKYMOSI LYGMENS NEPASIEKIANČIAM MOKINIUI Nr. 6

Kitos tvarkos

Plungės r. Liepijų mokyklos dokumentų valdymo procedūrų aprašas

Maisto transportavimo aprašas

Plungės r. Liepijų mokyklos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Liepijų mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Liepijų mokyklos vidaus kontrolės politika

Liepijų mokyklos profesinės rizikos vertinimas

Liepijų mokyklos UDC skyriaus maisto produktų tvarkymo tvarka

Liepijų mokyklos darbuotojų komandiravimo ir apmokėjimo, netarnybinio automobilio naudojimo tarnybos reikmėms tvarkos aprašas

Liepijų mokyklos neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarka (1)

Liepijų mokyklos darbuotojų etikos kodeksas

Darbo apmokėjimo tvarka Liepijų mokykloje

 

Skip to content